Stat24 - Profesjonalne Statystyki Stron, Mapa Kliknięć, Usługi SEM

Regulamin usług

UWAGA!!!

INFORMACJA O ZMIANIE PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.STAT24.COM ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ REGULAMINU

 

REGULAMIN USŁUG STAT24 - obowiązuje od 29 czerwca 2015 roku

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady świadczenia usług statystycznych przez Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277904, o kapitale zakładowym w wysokości 115.000,00 złotych, NIP 7010063804, adres elektroniczny: kontakt@stat24.com (zwaną dalej "Netshare").

Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

I. DEFINICJE

 1. Interfejs - aplikacja internetowa dostępna dla każdego z Użytkowników po zalogowaniu się na Witrynie, umożliwiająca administrowanie Usługami.
 2. Moduł Płatności - zakładka w Interfejsie służąca do dokonywania Opłat.
 3. Operatorzy Płatności - podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych.
 4. Opłata - wynagrodzenie Netshare z tytułu świadczenia Usług Płatnych w wysokości zgodnej z cenami podanymi w Module Płatności, wnoszona w sposób wskazany w Regulaminie.
 5. Rejestracja - zdarzenie polegające na wypełnieniu formularza rejestracyjnego umieszczonego pod adresem https://konto.stat24.com/rejestracja.html oraz wykonaniu czynności wskazywanych przez system. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem dokonania Rejestracji.
 6. Skrypt Zliczający - dostępny w Interfejsie fragment programu komputerowego, którego zainstalowanie w kodzie Witryny Użytkownika umożliwia Netshare świadczenie Usług.
 7. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Netshare i Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie.
 8. Usługi - Usługi Płatne i Usługi Nieodpłatne.
 9. Usługi Nieodpłatne - świadczone przez Netshare, w zamian za umożliwienie emitowania reklam na Witrynie Użytkownika, usługi statystyczne stron internetowych obejmujące statystyki stron, mapę kliknięć i licznik odwiedzin.
 10. Usługi Płatne - świadczone przez Netshare, w zamian za Opłatę, usługi statystyczne stron internetowych obejmujące statystyki stron, mapę kliknięć i licznik odwiedzin.
 11. Użytkownik - każdy podmiot, który dokonał Rejestracji i zawarł Umowę.
 12. Witryna - strona internetowa pod adresem www.stat24.com.
 13. Witryna Użytkownika - strona internetowa do której odpowiednie prawa posiada Użytkownik i na której Netshare świadczy Usługi.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Netshare świadczy Usługi Użytkownikowi na podstawie Umowy.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Netshare na Witrynie nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy.
 4. W celu zawarcia Umowy i skorzystania z Usług należy dokonać Rejestracji.
 5. W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku, gdy za zgodą Użytkownika, rozpoczęto świadczenie Usług przed upływem powyższego terminu. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do zaprzestania korzystania z Usługi. W tym celu powinien odinstalować Skrypt Zliczający z kodu Witryny Użytkownika na której świadczone są Usługi.
 7. W celu skorzystania z Usług w pełnym zakresie, w szczególności dla uzyskania dostępu do rezultatów świadczenia Usług za pośrednictwem Interfejsu, Użytkownik musi dysponować:
  1. komputerem, za pośrednictwem którego będzie korzystał z Interfejsu, który musi spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne: system operacyjny oraz przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, Flash Player w najnowszej wersji,
  2. łączem internetowym podłączonym do komputera, o przepustowości co najmniej 128 kb/s.

III.USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. W celu skorzystania z Usług Nieodpłatnych należy zainstalować Skrypt Zliczający w kodzie Witryny Użytkownika.
  Zainstalowanie Skryptu Zliczającego w kodzie Witryny Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik korzystający z Usług Nieodpłatnych, poprzez zainstalowanie Skryptu Zliczającego, zezwala Netshare na emitowanie na wszystkich Witrynach Użytkownika kreacji reklamowych w formacie toplayer (750 x 200 px). Kreacje reklamowe będą emitowane użytkownikom Witryny Użytkownika według wyboru Netshare (Netshare będzie decydowała o treści reklamy oraz jej częstotliwości i długości).
 4. Netshare ma prawo wypowiedzieć Umowę na miesiąc naprzód ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego jedynie z ważnej przyczyny, którą może być tylko i wyłącznie kończenie działalności Netshare w zakresie objętym Umową.
 5. Netshare będzie miała prawo zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy jedynie w przypadku gdy zaistnieje ważna przyczyna, którą może być tylko i wyłącznie:
  1. zmiana funkcjonalności Usług mająca na celu:
  1. ułatwienie Użytkownikom korzystania z Usług,
  2. wprowadzenie nowych funkcjonalności do Usług, które wymagają zmiany Regulaminu
  3. usunięcie funkcjonalności, których Netshare nie może utrzymać z powodów technicznych, wymagające zmiany Regulaminu,
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu Netshare jest zobowiązana przesłać wszystkim Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail informację, że Regulamin uległ zmianie oraz wskazać adres pod którym dostępny jest:
  1. dotychczasowy Regulamin,
  2. nowy Regulamin,
  3. dotychczasowy Regulamin z zaznaczonymi zmianami.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu Netshare oprócz przesłania informacji na adres e-mail Użytkownika jest zobowiązana zamieścić informacje o zmianie Regulaminu na Witrynie zamieszczając link do:
  1. dotychczasowego Regulaminu;
  2. nowego Regulaminu;
  3. dotychczasowego Regulaminu z zaznaczonymi zmianami.
 8. Każdy Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie (bez okresu wypowiedzenia).
 9. Każdy Użytkownik, ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie (bez okresu wypowiedzenia) również w przypadku gdy Regulamin nie został zmieniony.
 10. Umowę rozwiązuje się poprzez odinstalowanie Skryptu Zliczającego z Witryny Użytkownika oraz powiadamiając Netshare o rozwiązaniu Umowy drogą mailową na adres kontakt@stat24.com lub formie pisemnej na adres: Netshare, Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa.
 11. Regulamin w nowym brzmieniu zaczyna wiązać Strony w terminie 30 dni od otrzymaniu treści nowego Regulaminu przez Użytkownika, w przypadku gdy nie rozwiąże on Umowy w tym terminie.

 

IV. USŁUGI PŁATNE

 1. Umowa o świadczenie Usług Płatnych zawierana jest na czas określony - wybrany przez Użytkownika z opcji dostępnych w Module Płatności (możliwe do wyboru są różne okresy obowiązywania Umowy).
 2. Po upływie okresu, na który Umowa została zawarta - Umowa wygasa.
 3. W celu skorzystania z Usług Płatnych należy dokonać Opłaty za wybrany okres świadczenia Usług Płatnych w wysokości zgodnej z cenami wskazanymi w Module Płatności oraz zainstalować Skrypt Zliczający na stronie internetowej na której ma być świadczona Usługa Płatna.
 4. Dokonanie Opłaty i zainstalowanie na Witrynie Użytkownika Skryptu Zliczającego jest równoznaczne z zawarciem Umowy o korzystanie z Usług Płatnych, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Opłata dokonywana jest w formie elektronicznej, w sposób wybrany przez Użytkownika spośród dostępnych sposobów płatności wskazanych w Module Płatności.
 6. Opłata wnoszona jest zgodnie z zasadami usług świadczonych przez Operatorów Płatności. Regulaminy usług operatorów płatności dostępne są w Module Płatności przed wniesieniem Opłaty.
 7. Opłata pobierana jest z góry za cały okres obowiązywania Umowy.
 8. Opłata jest ceną brutto i zawiera podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości zgodnej ze stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Jeżeli po wygaśnięciu Umowy świadczenia Usług Płatnych Użytkownik nie odinstaluje Skryptu Zliczającego z kodu Witryny Użytkownika wówczas zostanie zawarta umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych.
 10. Jeżeli po wygaśnięciu Umowy świadczenia Usług Płatnych Użytkownik nie odinstaluje Skryptu Zliczającego z kodu Witryny Użytkownika wówczas zostanie zawarta umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych.
 11. Jeżeli po wygaśnięciu Umowy świadczenia Usług Płatnych Użytkownik nie odinstaluje Skryptu Zliczającego z kodu Witryny Użytkownika wówczas zostanie zawarta umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych.
 12. Netshare nie będzie miała prawa zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Płatnych.
 13. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu, odnoszącej się do nowo zawieranych umów, Netshare zobowiązuje się udostępnić Użytkownikom tekst nowego Regulaminu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 14. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu Netshare przekaże informacje o zmianie Regulaminu poprzez Witrynę wskazując link do:
  1. dotychczasowego Regulaminu;
  2. nowego Regulaminu;
  3. dotychczasowego Regulaminu z zaznaczonymi zmianami.
 15. Każdy Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo nie zawierać nowej Umowy z Netshare.
 16. Niezwłocznie po otrzymaniu Opłaty Netshare wystawi fakturę VAT Użytkownikowi Usługi Płatnej. Faktura zostanie wystawiona w przypadku gdy Użytkownik przekaże wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.
 17. Faktura w formie pisemnej (papierowej) zostanie przesłana na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Użytkownik publikując dane dostarczone za pośrednictwem Interfejsu, będące rezultatem świadczenia Usług, ma obowiązek zamieścić informacje o źródle ich pochodzenia.
 2. Zabronione jest:
  1. instalowanie skryptów zliczających na witrynie zawierającej treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi,
  2. dokonywania przez Użytkownika jakichkolwiek zmian w Skryptach Zliczających,
  3. naruszanie podczas Rejestracji albo w związku z korzystaniem z Usług praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązujących,
  4. korzystanie z Usług w sposób godzący w integralność i sprawność systemu Usług, w tym prowadzenia działań zmierzających do zafałszowania statystyk wskutek automatycznego wywoływania odsłon na Witrynie Użytkownika,
  5. podawanie nieprawdziwych danych identyfikujących Użytkownika podczas Rejestracji.
 3. Netshare ma prawo dokonywać uaktualnień zasobów technologicznych służących do realizacji Usług zablokować dostęp do Interfejsu na 2 godziny zegarowe między 6 a 12 w każdą środę (raz w tygodniu).
 4. Netshare ma prawo do zablokowania zbierania danych przez Skrypty Zliczające używane przez Użytkownika niezgodnie z Regulaminem.
 5. Netshare ma prawo do:
  1. wykorzystania adresu Witryny Użytkownika na swojej liście referencyjnej,
  2. wykorzystania danych źródłowych gromadzonych w trakcie świadczenia Usług do celów analiz dotyczących całego Internetu lub jego wybranej części; dane prezentowane będą zawsze w postaci zagregowanej, nie pozwalającej na odróżnienie pojedynczego źródła danych.
 6. Netshare ma prawo do prezentacji i publikacji wyników oglądalności Witryny Użytkownika na stronie http://www.stat24.com/Ranking/pl, w kategorii wskazanej przez Użytkownika podczas Rejestracji albo też przypisanej przez Netshare, jak również w zestawieniu ogólnym.
 7. Netshare zobowiązuje się nie umieszczać w reklamach emitowany na Witrynie Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.
 8. Netshare ma prawo do przekazania praw do emisji reklam innemu podmiotowi z zachowaniem warunków Regulaminu.

VI. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA HANDLOWA

 1. Netshare jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Netshare w celu zawarcia i wykonywania Umowy, a także w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w tym marketingu produktów i usług Netshare.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wszelką korespondencję w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Netshare, Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa.
 4. Korzystanie z Usług może być związane z zainstalowaniem plików "Cookies" (krótki plik tekstowy, zapisywany na komputerze, jako zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego). Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania "Cookies" jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku przez Klienta. Brak dostępu do plików "Cookies" może uniemożliwić korzystanie z Usługi.
 5. Polityka i zasady używania "Cookies" przez Netshare dostępne są pod adresem http://www.stat24.com/O_Nas__Polityka_Prywatnosci,6642/index.html.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja.
 2. Reklamację rozpatruje Netshare.
 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Netshare: Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@stat24.com w terminie 60 dni od dnia zrealizowania reklamowanej Usługi lub w terminie 60 dni od dnia w którym Usługa powinna zostać zrealizowana.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę użytkownika w systemie stat24 lub adres e-mail na który zostało zarejestrowane konto użytkownika, a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające jak również czego domaga się Użytkownik. Może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem.
 5. Netshare ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie dziesięciu (10) dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej chyba że Użytkownik zaznaczył w reklamacji inny sposób powiadomienia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Usługi, jak również dotyczące Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: kontakt@stat24.com oraz pocztą tradycyjną na adres: Netshare Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie przed zawarciem Umowy na Witrynie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin dostępny jest także na każde żądanie Użytkownika w siedzibie Netshare w dni robocze w godzinach pracy Netshare (od poniedziałku do piątku godz. 9-16).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 29 czerwca 2015 roku.

INFORMACJA O ZMIANIE PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.STAT24.COM

Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000287684, NIP 7010087331, kapitał zakładowy 537.500 złotych, uprzejmie informuje, że z dniem 29 czerwca 2015 roku zmianie ulega podmiot świadczący Państwu usługi statystyk oglądalności witryn internetowych, świadczone dotychczas przez Redefine Sp. z o.o. (wcześniej stat24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) w oparciu o Regulamin.

Dlatego też, niniejszym, Redefine Sp. z o.o. działając w oparciu o pkt III ust. 5 Regulaminu, wypowiada umowę świadczenia Usług Nieodpłatnych, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 30 lipca 2015 roku. Umowy o świadczenie Usług Płatnych, zgodnie z pkt IV ust. 2 Regulaminu wygasną po upływie okresu, na który zostały zawarte. Wypowiedzenie jest spowodowane zaprzestaniem świadczenia usług przez Redefine Sp. z o.o., które świadczone były do tej pory w oparciu o stronę www.stat24.com.

Strona internetowa www.stat24.com będzie działała nadal w niezmienionej postaci i nadal będą świadczone na niej wszystkie dotychczasowe usługi. Podmiotem świadczącym usługi na stronie internetowej www.stat24.com będzie od dnia 29 czerwca 2015 roku Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000277904, NIP 7010063804, kapitał zakładowy 125.000 złotych.

Dotychczasowe konta Użytkowników zostaną zachowane w niezmienionej postaci. Użytkownicy nie będą musieli podejmować żadnych dodatkowych działań. Dalsze korzystanie przez Użytkowników z Usług nieodpłatnych oraz nieodinstalowanie Skryptów Zliczających do dnia 31 lipca 2015 roku będzie poczytane przez Netshare za zawarcie nowej Umowy w oparciu o Regulamin.

Wszelkie ewentualne wątpliwości i zapytania prosimy przesyłać drogą mailową na adres: kontakt@stat24.com.