Stat24 - Profesjonalne Statystyki Stron, Mapa Kliknięć, Usługi SEM

Regulamin usług

UWAGA!!!

INFORMACJA O:
POŁĄCZENIU NETSHARE SP. Z O.O. Z CYFROWYM POLSATEM S.A.
ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG
WYPOWIEDZENIU UMOWY

 

Pragniemy poinformować, że w dniu 30 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki Netshare Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na spółkę Cyfrowy Polsat S.A. (Spółkę Przejmującą), tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie).

Z dniem połączenia Spółka Cyfrowy Polsat S.A. z mocy prawa, zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Netshare Sp. z o.o. istniejące na dzień połączenia, w szczególności wynikające z zawartych przez tę spółkę umów. W konsekwencji Cyfrowy Polsat S.A. kontynuuje działalność prowadzoną dotychczas przez Netshare Sp. z o.o. i świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. Z mocy prawa Cyfrowy Polsat S.A. stał się stroną umowy (Regulaminu) zawartej przez Użytkowników z Netshare Sp. z o.o.

Aktualne dane rejestrowe Cyfrowego Polsatu S.A. są następujące:
Firma: Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
Adres: ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa
KRS: 0000010078
NIP: 7961810732
REGON: 670925160,Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 25 581 840,64 złotych w pełni wpłacony

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego oraz punkt III ust. 4 „Regulaminu usług Stat24”, który dostępny jest pod adresem http://www.stat24.com/Regulamin/index.html (dalej jako „Regulamin”), niniejszym wypowiada umowę w zakresie świadczenia usług nieodpłatnych zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem. Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 28 lutego 2018 roku, to jest z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 28 lutego 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne.

REGULAMIN USŁUG STAT24

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady świadczenia usług statystycznych przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, adres elektroniczny: kontakt@stat24.com (zwaną dalej "Cyfrowy Polsat").
Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

I. DEFINICJE

 1. Interfejs - aplikacja internetowa dostępna dla każdego z Użytkowników po zalogowaniu się na Witrynie, umożliwiająca administrowanie Usługami.
 2. Moduł Płatności - zakładka w Interfejsie służąca do dokonywania Opłat.
 3. Operatorzy Płatności - podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych.
 4. Opłata - wynagrodzenie Cyfrowego Polsatu z tytułu świadczenia Usług Płatnych w wysokości zgodnej z cenami podanymi w Module Płatności, wnoszona w sposób wskazany w Regulaminie.
 5. Rejestracja - zdarzenie polegające na wypełnieniu formularza rejestracyjnego umieszczonego pod adresem https://konto.stat24.com/rejestracja.html oraz wykonaniu czynności wskazywanych przez system. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem dokonania Rejestracji.
 6. Skrypt Zliczający - dostępny w Interfejsie fragment programu komputerowego, którego zainstalowanie w kodzie Witryny Użytkownika umożliwia Cyfrowemu Polsatowi świadczenie Usług.
 7. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Cyfrowym Polsatem i Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie.
 8. Usługi - Usługi Płatne i Usługi Nieodpłatne.
 9. Usługi Nieodpłatne - świadczone przez Cyfrowy Polsat, w zamian za umożliwienie emitowania reklam na Witrynie Użytkownika, usługi statystyczne stron internetowych obejmujące statystyki stron, mapę kliknięć i licznik odwiedzin.
 10. Usługi Płatne - świadczone przez Cyfrowy Polsat, w zamian za Opłatę, usługi statystyczne stron internetowych obejmujące statystyki stron, mapę kliknięć i licznik odwiedzin.
 11. Użytkownik - każdy podmiot, który dokonał Rejestracji i zawarł Umowę.
 12. Witryna - strona internetowa pod adresem www.stat24.com.
 13. Witryna Użytkownika - strona internetowa do której odpowiednie prawa posiada Użytkownik i na której Cyfrowy Polsat świadczy Usługi.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Cyfrowy Polsat świadczy Usługi Użytkownikowi na podstawie Umowy.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Cyfrowy Polsat na Witrynie nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy.
 4. W celu zawarcia Umowy i skorzystania z Usług należy dokonać Rejestracji.
 5. W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku, gdy za zgodą Użytkownika, rozpoczęto świadczenie Usług przed upływem powyższego terminu. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do zaprzestania korzystania z Usługi. W tym celu powinien odinstalować Skrypt Zliczający z kodu Witryny Użytkownika na której świadczone są Usługi.
 7. W celu skorzystania z Usług w pełnym zakresie, w szczególności dla uzyskania dostępu do rezultatów świadczenia Usług za pośrednictwem Interfejsu, Użytkownik musi dysponować:

a) komputerem, za pośrednictwem którego będzie korzystał z Interfejsu, który musi spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne: system operacyjny oraz przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, Flash Player w najnowszej wersji,
b) łączem internetowym podłączonym do komputera, o przepustowości co najmniej 128 kb/s.

III.USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. W celu skorzystania z Usług Nieodpłatnych należy zainstalować Skrypt Zliczający w kodzie Witryny Użytkownika.
  Zainstalowanie Skryptu Zliczającego w kodzie Witryny Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik korzystający z Usług Nieodpłatnych, poprzez zainstalowanie Skryptu Zliczającego, zezwala Cyfrowemu Polsatowi na emitowanie na wszystkich Witrynach Użytkownika kreacji reklamowych w formacie toplayer (750 x 200 px). Kreacje reklamowe będą emitowane użytkownikom Witryny Użytkownika według wyboru Cyfrowego Polsatu (Cyfrowy Polsat będzie decydował o treści reklamy oraz jej częstotliwości i długości).
 4. Cyfrowy Polsat ma prawo wypowiedzieć Umowę na miesiąc naprzód ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego jedynie z ważnej przyczyny, którą może być tylko i wyłącznie kończenie działalności Cyfrowego Polsat w zakresie objętym Umową.
 5. Cyfrowy Polsat będzie miał prawo zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy jedynie w przypadku gdy zaistnieje ważna przyczyna, którą może być tylko i wyłącznie:

  a) zmiana funkcjonalności Usług mająca na celu:
  b) ułatwienie Użytkownikom korzystania z Usług,
  c) wprowadzenie nowych funkcjonalności do Usług, które wymagają zmiany Regulaminu
  d) usunięcie funkcjonalności, których Cyfrowy Polsat nie może utrzymać z powodów technicznych, wymagające zmiany Regulaminu,
  e) konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

 6. W przypadku zmiany Regulaminu Cyfrowy Polsat jest zobowiązany przesłać wszystkim Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail informację, że Regulamin uległ zmianie oraz wskazać adres pod którym dostępny jest:

  a) dotychczasowy Regulamin,
  b) nowy Regulamin,
  c) dotychczasowy Regulamin z zaznaczonymi zmianami.

 7. W przypadku zmiany Regulaminu Cyfrowy Polsat oprócz przesłania informacji na adres e-mail Użytkownika jest zobowiązana zamieścić informacje o zmianie Regulaminu na Witrynie zamieszczając link do:

  a) dotychczasowego Regulaminu;
  b) nowego Regulaminu;
  c) dotychczasowego Regulaminu z zaznaczonymi zmianami.

 8. Każdy Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie (bez okresu wypowiedzenia).
 9. Każdy Użytkownik, ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie (bez okresu wypowiedzenia) również w przypadku gdy Regulamin nie został zmieniony.
 10. Umowę rozwiązuje się poprzez odinstalowanie Skryptu Zliczającego z Witryny Użytkownika oraz powiadamiając Cyfrowy Polsat o rozwiązaniu Umowy drogą mailową na adres kontakt@stat24.com lub formie pisemnej na adres: Cyfrowy Polsat, al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa.
 11. Regulamin w nowym brzmieniu zaczyna wiązać Strony w terminie 30 dni od otrzymaniu treści nowego Regulaminu przez Użytkownika, w przypadku gdy nie rozwiąże on Umowy w tym terminie.

IV. USŁUGI PŁATNE

 1. Umowa o świadczenie Usług Płatnych zawierana jest na czas określony - wybrany przez Użytkownika z opcji dostępnych w Module Płatności (możliwe do wyboru są różne okresy obowiązywania Umowy).
 2. Po upływie okresu, na który Umowa została zawarta - Umowa wygasa.
 3. W celu skorzystania z Usług Płatnych należy dokonać Opłaty za wybrany okres świadczenia Usług Płatnych w wysokości zgodnej z cenami wskazanymi w Module Płatności oraz zainstalować Skrypt Zliczający na stronie internetowej na której ma być świadczona Usługa Płatna.
 4. Dokonanie Opłaty i zainstalowanie na Witrynie Użytkownika Skryptu Zliczającego jest równoznaczne z zawarciem Umowy o korzystanie z Usług Płatnych, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Opłata dokonywana jest w formie elektronicznej, w sposób wybrany przez Użytkownika spośród dostępnych sposobów płatności wskazanych w Module Płatności.
 6. Opłata wnoszona jest zgodnie z zasadami usług świadczonych przez Operatorów Płatności. Regulaminy usług operatorów płatności dostępne są w Module Płatności przed wniesieniem Opłaty.
 7. Opłata pobierana jest z góry za cały okres obowiązywania Umowy.
 8. Opłata jest ceną brutto i zawiera podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości zgodnej ze stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Jeżeli po wygaśnięciu Umowy świadczenia Usług Płatnych Użytkownik nie odinstaluje Skryptu Zliczającego z kodu Witryny Użytkownika wówczas zostanie zawarta umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych.
 10. Cyfrowy nie będzie miał prawa zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Płatnych.
 11. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu, odnoszącej się do nowo zawieranych umów, Cyfrowy Polsat zobowiązuje się udostępnić Użytkownikom tekst nowego Regulaminu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 12. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu Cyfrowy Polsat przekaże informacje o zmianie Regulaminu poprzez Witrynę wskazując link do:

  a) dotychczasowego Regulaminu;
  b) nowego Regulaminu;
  c) dotychczasowego Regulaminu z zaznaczonymi zmianami.

 13. Każdy Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo nie zawierać nowej Umowy z Cyfrowym Polsatem.
 14. Niezwłocznie po otrzymaniu Opłaty Cyfrowy Polsat wystawi fakturę VAT Użytkownikowi Usługi Płatnej. Faktura zostanie wystawiona w przypadku gdy Użytkownik przekaże wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.
 15. Faktura w formie pisemnej (papierowej) zostanie przesłana na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Użytkownik publikując dane dostarczone za pośrednictwem Interfejsu, będące rezultatem świadczenia Usług, ma obowiązek zamieścić informacje o źródle ich pochodzenia.
 2. Zabronione jest:

  a) instalowanie skryptów zliczających na witrynie zawierającej treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi,
  b) dokonywania przez Użytkownika jakichkolwiek zmian w Skryptach Zliczających,
  c) naruszanie podczas Rejestracji albo w związku z korzystaniem z Usług praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązujących,
  d) korzystanie z Usług w sposób godzący w integralność i sprawność systemu Usług, w tym prowadzenia działań zmierzających do zafałszowania statystyk wskutek automatycznego wywoływania odsłon na Witrynie Użytkownika,
  e) podawanie nieprawdziwych danych identyfikujących Użytkownika podczas Rejestracji.

 3. Cyfrowy Polsat ma prawo dokonywać uaktualnień zasobów technologicznych służących do realizacji Usług zablokować dostęp do Interfejsu na 2 godziny zegarowe między 6 a 12 w każdą środę (raz w tygodniu).
 4. Cyfrowy Polsat ma prawo do zablokowania zbierania danych przez Skrypty Zliczające używane przez Użytkownika niezgodnie z Regulaminem.
 5. Cyfrowy Polsat ma prawo do:

  a) wykorzystania adresu Witryny Użytkownika na swojej liście referencyjnej,
  b) wykorzystania danych źródłowych gromadzonych w trakcie świadczenia Usług do celów analiz dotyczących całego Internetu lub jego wybranej części; dane prezentowane będą zawsze w postaci zagregowanej, nie pozwalającej na odróżnienie pojedynczego źródła danych.

 6. Cyfrowy Polsat ma prawo do prezentacji i publikacji wyników oglądalności Witryny Użytkownika na stronie http://www.stat24.com/Ranking/pl, w kategorii wskazanej przez Użytkownika podczas Rejestracji albo też przypisanej przez Cyfrowy Polsat, jak również w zestawieniu ogólnym.
 7. Cyfrowy Polsat zobowiązuje się nie umieszczać w reklamach emitowany na Witrynie Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.
 8. Cyfrowy Polsat ma prawo do przekazania praw do emisji reklam innemu podmiotowi z zachowaniem warunków Regulaminu.

VI. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA HANDLOWA

 1. Cyfrowy Polsat jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Cyfrowy Polsat w celu zawarcia i wykonywania Umowy, a także w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w tym marketingu produktów i usług Cyfrowego Polsatu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wszelką korespondencję w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Cyfrowy Polsat S.A. , al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa.
 4. Korzystanie z Usług może być związane z zainstalowaniem plików "Cookies" (krótki plik tekstowy, zapisywany na komputerze, jako zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego). Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania "Cookies" jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku przez Klienta. Brak dostępu do plików "Cookies" może uniemożliwić korzystanie z Usługi.
 5. Polityka i zasady używania "Cookies" przez Cyfrowy Polsat dostępne są pod adresem www.cyfrowypolsat.pl/polityka-cookies.cp .

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja.
 2. Reklamację rozpatruje Cyfrowy Polsat.
 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Cyfrowy Polsat S.A. al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@stat24.com w terminie 60 dni od dnia zrealizowania reklamowanej Usługi lub w terminie 60 dni od dnia w którym Usługa powinna zostać zrealizowana.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę użytkownika w systemie stat24 lub adres e-mail na który zostało zarejestrowane konto użytkownika, a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające jak również czego domaga się Użytkownik. Może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem.
 5. Cyfrowy Polsat ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie dziesięciu (10) dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej chyba że Użytkownik zaznaczył w reklamacji inny sposób powiadomienia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Usługi, jak również dotyczące Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: kontakt@stat24.com oraz pocztą tradycyjną na adres: Cyfrowy Polsat S.A. al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie przed zawarciem Umowy na Witrynie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin dostępny jest także na każde żądanie Użytkownika w siedzibie Cyfrowego Polsatu w dni robocze w godzinach pracy Cyfrowego Polsatu (od poniedziałku do piątku godz. 9-16).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 29 czerwca 2015 roku.