Stat24 - Profesjonalne Statystyki Stron, Mapa Kliknięć, Usługi SEM

Przewodnik po statystykach


Podstawowe pojęcia

Administrator

jest to osoba, która zakłada konto, ma prawo do zarządzania nim w interfejsie.

Cookie

jest to ciąg alfanumerycznych znaków, które przeglądarka pobiera podczas odsłony strony, a następnie przekazuje do serwera przy każdej kolejnej odsłonie wybranej strony.

Dzięki cookies mamy możliwość rozróżniania poszczególnych użytkowników odwiedzających stronę.

Użytkownik

tzw. cookie - jest to osoba korzystająca z zasobów strony WWW identyfikowana przez nadany jej ciąg
znaków alfanumerycznych (cookie).

Internauta sam zarządza plikami cookie na swoim komputerze i może korzystać z wielu plików cookie.

Nowy użytkownik

jest to użytkownik (cookie), który po raz pierwszy odwiedził stronę internetową w wybranym przedziale czasowym.

Użytkownik powracający

jest to użytkownik, którego wizyta była już zanotowana na monitorowanej stronie.

Użytkownicy

Podsumowanie

Podsumowanie liczby użytkowników, którzy wykonali wizytę na monitorowanej stronie. W tej
zakładce przedstawiamy dane prezentujące liczbę użytkowników podzielonych na powracających i nowych:

 • 24 godziny - podawana jest liczba nowych użytkowników, powracających w rozbiciu godzinowym w porównaniu z resztą aktualnego dnia oraz dniem poprzednim. Prezentowana jest także średnia ilość użytkowników, którzy wykonali wizytę podczas wybranej godziny.
 • 7 dni tygodnia - poza liczbą użytkowników prezentowana jest także średnia z danego dnia tygodnia oraz średnia na dobę w porównaniu na tle innych dni aktualnego oraz poprzedniego tygodnia.
 • 31 dni miesiąca - poza liczbą użytkowników prezentowana jest średnia na dobę na tle innych dni aktualnego oraz poprzedniego miesiąca.
 • 12 tygodni - poza liczbą użytkowników prezentowana jest średnia tygodniowa na tle innych tygodni aktualnego i poprzedniego kwartału.
 • 12 miesięcy - poza liczbą użytkowników prezentowana jest średnia na miesiąc przedstawiana na tle innych miesięcy roku aktualnego oraz poprzedniego.

Porównanie liczby wizyt, użytkowników i odsłon

W jednym miejscu widoczne są nałożone na siebie wartości użytkowników, wizyt i odsłon w
poszczególnych miesiącach na przestrzeni aktualnego i poprzedniego roku. W wersji graficznej
można również wyświetlić pojedynczą wielkość - użytkowników, wizyt lub odsłon.

Średni czas spędzony na stronie

Średni czas spędzony na stronie przez użytkownika jest to suma czasu trwania wszystkich wizyt przechodzących przez tę stronę, podzielona przez liczbę użytkowników (cookies) wykonujących wizyty. Statystyka prezentowana w rozbiciu na godziny, dni tygodnia, dni miesiąca, tygodnie i miesiące. Dane te pozwolą dokładnie sprawdzić, ile czasu średnio spędzają użytkownicy na danej podstronie, bez uwzględnienia podziału na wizyty, co znacznie ułatwia analizę.

Lojalność użytkowników

Dane zawarte w zakładce lojalność użytkowników pozwalają określić stopień przywiązania użytkowników do witryny. Wyznacznikiem lojalności użytkownika jest ilość wizyt, które użytkownik wykonał na stronie w określonym przedziale czasowym. Dane są dostępne dla czterech ostatnich miesięcy.

Wykres zbiorczy – liczba użytkowników - prezentuje liczbę użytkowników, przypadającą na liczbę wykonanych wizyt. Dostępne są tam informacje o liczbie wykonanych wizyt, liczbie użytkowników oraz miesiącu, za który dane są prezentowane.

Wykres zbiorczy – dane procentowe - prezentuje przyrost procentowy w liczbie użytkowników, przypadający na poszczególne ilości wykonanych wizyt. Istnieje możliwość zaobserwowania przyrostu lojalności w stosunku do miesiąca poprzedniego (zielona strzałka), spadku (czerwona strzałka) oraz procentową zmianę lojalności w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Wizyty

Wizyta - jest to wykonywany przez użytkownika (cookie) ciąg następujących po sobie odsłon stron wybranej witryny. Odstęp czasowy między kolejnymi odsłonami nie może przekraczać 30 minut. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, wizyta liczona jest jako druga.

Podsumowanie liczby wizyt

Jest to wielkość przedstawiająca ilość wizyt w wybranym przedziale czasowym (24 godziny, 7 dni tygodnia, 31 dni miesiąca, 12 tygodni, 12 miesięcy) oraz średnią z tego okresu.

Długość wizyty

Jest to liczba odsłon składających się na wizytę. Można wyszczególnić długość wizyt w rozbiciu na:

 • godziny - prezentują wyniki z obecnego i poprzedniego dnia w rozbiciu na godziny;
 • na tygodnie - prezentują wyniki z obecnego i poprzedniego tygodnia w rozbiciu na poszczególne dni;
 • na dni miesiąca - prezentują wyniki z obecnego i poprzedniego miesiąca w rozbiciu na poszczególne dni;
 • na tygodnie - prezentują wyniki z obecnego i poprzedniego kwartału w rozbiciu na poszczególne tygodnie;
 • na miesiące - prezentują wyniki z obecnego i poprzedniego roku w rozbiciu na poszczególne miesiące;

Szerokość wizyty

Jest to stosunek liczby stron witryny, które użytkownik (cookie) odwiedził podczas wizyty, do ogólnej liczby stron witryny. Szerokość wyrażana jest procentowo (w rozbiciu na wybrany okres czasu) w odniesieniu do wszystkich stron witryny.

Liczba wizyt

Jest to ilość wizyt, które rozpoczęły się w wybranym przedziale czasowym.

Czas trwania wizyt

Jest to zsumowany czas trwania wszystkich wizyt w wybranym przedziale czasowym, podzielony przez liczbę tych wizyt

50 ostatnich wizyt

Statystyka prezentuje szczegółowy opis 50 ostatnich wizyt wykonanych na witrynie. Dane o szczegółach wizyt, przechodzących przez konkretną stronę witryny, można uzyskać wybierając skrypt tej strony z listy skryptów w lewym panelu interfejsu.

Dla każdej z prezentowanych wizyt dostępne są następujące informacje:

 • data - dokładana data rozpoczęcia wizyty
 • lokalizacja - informacje geolokalizacyjne: państwo, region i miasto. Dla niektórych z wizyt może być rozpoznane tylko państwo i region albo tylko państwo
 • system - informacje techniczne o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, rozdzielczości monitora i poziomie kolorów
 • adres IP lub nazwa domenowa komputera internauty
 • strona odsyłająca (o ile taka istnieje)
 • słowo kluczowe - jeśli stroną odsyłającą jest wyszukiwarką
 • liczba wcześniejszych wizyt na witrynie/stronie
 • czas trwania wizyty
 • długość wizyty
 • szerokość wizyty (w procentach)
 • ścieżka wizyty wraz z czasem trwania poszczególnych odsłon. Jeżeli wizyta składa się z więcej niż 20 odsłon - prezentowanych jest 10 początkowych i 10 końcowych odsłon, a pomiędzy nimi pojawia się napis [odsłony pominięte: ] i sumaryczny czas trwania tych odsłon.

Szczegóły ostatnich wizyt

Jest to prezentacja 50 ostatnich wizyt na witrynie. Dla każdej z wizyt prezentowane są poszczególne dane tj. data rozpoczęcia wizyty, lokalizacja użytkownika, informacje techniczne dotyczące przeglądarki internetowej użytkownika, adres IP lub nazwa domeny internauty, strona odsyłająca, słowo kluczowe, liczba wcześniejszych wizyt na witrynie, czas trwania wizyty, długość wizyty, szerokość wizyty oraz ścieżka wizyty.

W szczegółach ostatnich wizyt jest możliwość znalezienia informacji:

 • Czy dana wizyta była jednoodsłonowa. (Wizyta jednoodsłonowa - jest to wizyta składająca się tylko z jednej odsłony - internauta widział tylko jedną stronę witryny.) W takiej wizycie odwiedzana strona jest jednocześnie stroną początkową i końcową wizyty. Czas trwania wizyt jednoodsłonowych liczony jest jako 0.
 • Czas rozpoczęcia wizyty - jest to czas wykonania pierwszej odsłony na stronie. Czas liczony jest dla wizyt dwu lub więcej odsłonowych.
 • Czas zakończenia wizyty - jest to czas wykonania ostatniej odsłony na stronie.
 • Czas trwania wizyty - jest to zsumowany czas trwania poszczególnych odsłon wchodzących w skład jednej wizyty.
 • Głębokość strony w wizycie - jest to liczba stron odwiedzonych przez użytkownika przed dotarciem na poszukiwaną przez niego podstronę.
 • Ścieżka wizyty - jest to ciąg podstron odwiedzonych po sobie przez jednego użytkownika podczas trwania jednej wizyt.

Rozkład czasowy

Dane dotyczące rozkładu czasowego pozwalają w prosty sposób zobaczyć przełożenie liczby wykonanych wizyt na czas ich trwania, czyli jak dużo było wykonanych wizyt o wybranym czasie trwania.

Wykres zbiorczy – liczba użytkowników - prezentuje liczbę wizyt dla poszczególnych długości.

Wykres zbiorczy – rozkład procentowy - umożliwia ocenę procentową ilości wizyt pod względem czasu ich trwania.

Rozkład wg szerokości

Dane zawarte w zakładce 'Wizyty-rozkład według szerokości' pozwalają w przejrzysty sposób określić przełożenie liczby wykonanych wizyt na ich szerokość, czyli procent obejrzanych stron witryny podczas wizyty.

Wykres zbiorczy – liczba użytkowników - wykres prezentuje liczbę wizyt dla poszczególnych szerokości.

Wykres zbiorczy – rozkład procentowy - umożliwia ocenę procentową ilości wizyt pod względem ich szerokości.

Odsłony

Odsłona - jest to zdarzenie polegające na obejrzeniu jednej z podstron podczas przeglądania wybranej witryny.

Odsłona cookie - jest to odsłona wykonana przez użytkownika, którego przeglądarka akceptuje cookies.

Odsłona non-cookie - jest to odsłona wykonana przez użytkownika, którego przeglądarka nie akceptuje cookie. Tym samym odsłony non-cookie nie są przyporządkowane konkretnym użytkownikom i uwzględniane w wizytach.

Podsumowanie ilości odsłon cookie/non-cookie

w zakładce widoczne jest zestawienie ilości odsłon cookie (użytkownik rozpoznany), non-cookie (nierozpoznany), zsumowana ilość odsłon oraz średnia w rozbiciu na poszczególne okresy czasu.

Czas trwania odsłony

jest to czas, jaki upłynął od momentu wykonania odsłony do wykonania kolejnej odsłony podczas trwania jednej wizyty na stronie. Przyjmujemy, że czas trwania ostatniej odsłony zawsze wynosi 0 i jest niedefiniowany w statystykach. Średni czas trwania odsłon możemy badać w rozbiciu na wybrany okres czasowy:

 • 24 godziny - zawiera także informacje o czasie spędzanym średnio na godzinę w ramach jednej odsłony.
 • 7 dni tygodnia - zawiera także informacje o czasie spędzanym średnio na dobę w ramach jednej odsłony oraz średnią z danego dnia tygodnia w porównaniu do reszty dni tygodnia.
 • 31 dni miesiąca - zawiera także informacje o czasie spędzanym średnio na dobę w ramach jednej odsłony w porównaniu z resztą dni miesiąca.
 • 12 tygodni - zawiera także informacje o czasie spędzanym średnio na tydzień w ramach jednej odsłony w porównaniu z dwoma poprzednimi kwartałami.
 • 12 miesięcy - zawiera także informacje o czasie spędzanym średnio na miesiąc w ramach jednej odsłony w porównaniu do poprzednich miesięcy bieżącego roku oraz roku poprzedniego.

Odsyłacz - jest to do dokument elektroniczny, z którego internauta trafił na monitorowaną witrynę.

Podsumowanie

Podsumowanie odsyłaczy - jest to zestawienie odsyłaczy na wykresie kołowym, obrazujące sposoby dotarcia użytkowników na monitorowaną witrynę. Zakładka zawiera liczbę oraz stosunek procentowy poszczególnych źródeł ruchu na witrynie: wyszukiwarki, odwołania bezpośrednie, zwykłe witryny, katalogi oraz strony przechowywane na dysku. Ilość ta prezentowana jest w rozbiciu na miesiąc aktualny oraz 3 poprzednie.

Strony odsyłające

Są to strony odsyłające użytkownika (cookie) na witrynę monitorowaną, których nie można zaklasyfikować do katalogów lub wyszukiwarek. Strony odsyłające są podzielone pod względem kraju pochodzenia, na polskie i zagraniczne. Dla każdej kategorii prezentowana jest liczba wizyt, średni czas ich trwania i długość w rozbiciu na poprzedni oraz aktualny miesiąc, a także czas od początku założenia statystyk. Widoczne są także domeny poszczególnych witryn i dokładne adresy stron witryny (po zaznaczeniu domeny), które przekierowują na monitorowaną witrynę. Dane są prezentowane w rozbiciu na miesiąc aktualny oraz 3 poprzednie.

Wyszukiwarki

Wyszukiwarka - jest to system (lub strona internetowa, poprzez którą ten system działa) wyszukujący strony www według podanych słów kluczowych. W podmenu Wyszukiwarki znajduje się informacja o silnikach wyszukiwarek, z których użytkownicy trafili na monitorowany serwis z wyszczególnieniem domen, na których te silniki są zaimplementowane. Dane mówią o liczbie wizyt odbytych przez internautów po przejściu z danej wyszukiwarki, średnim czasie trwania tych wizyt oraz ich długości. Dane dotyczą użytkowników (cookie), którzy trafili na witrynę monitorowaną poprzez wyszukiwarkę w rozbiciu na miesiąc aktualny oraz 3 poprzednie. Po wybraniu konkretnej domeny wyszukiwarki, wyświetla się również lista słów kluczowych, po wpisaniu których użytkownik został przekierowany na badaną stronę.

Słowo kluczowe- jest to słowo lub wyrażenie, wpisane do wyszukiwarki, dzięki któremu użytkownik trafił na stronę monitorowanej witryny.

Katalogi

Jest to zbiór adresów witryn internetowych, pogrupowanych wg kategorii tematycznych. W podmenu Katalogi, podobnie jak w podmenu Wyszukiwarki, zamieszczono informacje o katalogach, z których internauci zostali przekierowani na witrynę monitorowaną. Prezentowane dane ukazują liczbę wizyt odbytych przez internautów z poszczególnych katalogów, średni czas trwania tych wizyt oraz ich długość. Dane prezentowane są w rozbiciu na miesiąc aktualny oraz 3 poprzednie.

Geolokalizacja

Podsumowanie

W interfejsie prezentujemy dane dotyczące lokalizacji geograficznej użytkowników odwiedzających badane witryny. W podmenu Podsumowanie przedstawiamy procent użytkowników łączących się z zagranicy, którzy trafili na badaną stronę w rozbiciu na różne okresy czasowe:

 • 24 godziny - zawiera także informacje dotyczące średniej ilości użytkowników z zagranicy, która odwiedziła stronę na godzinę w porównaniu resztą doby
 • 7 dni tygodnia - zawiera także informacje dotyczące średniej ilości użytkowników, którzy odwiedzili serwis podczas danego dnia tygodnia oraz średnią na dobę. Dane prezentowane są w porównaniu z resztą dni aktualnego tygodnia oraz tygodniem poprzednim.
 • 31 dni miesiąca - zawiera także informacje dotyczące średniej ilości użytkowników odwiedzających stronę podczas jednej doby w porównaniu z resztą dni aktualnego miesiąca oraz poprzednim miesiącem
 • 12 tygodni - zawiera także dane dotyczące średniej ilości użytkowników z zagranicy, którzy odwiedzili serwis podczas danego tygodnia w porównaniu z resztą tygodni z aktualnego kwartału oraz poprzednim kwartałem.
 • 12 miesięcy - zawiera także dane dotyczące średniej ilości użytkowników z zagranicy, którzy odwiedzili serwis podczas danego miesiąca w porównaniu z resztą miesiący z aktualnego roku oraz poprzednim rokiem.

Kontynenty

Zakładka zawiera rozkład użytkowników na kontynenty. Wszystkie informacje prezentowane są na wykresie kołowym w rozbiciu czasowym na miesiąc aktualny i poprzedni oraz ogólnie, czyli od momentu wklejenia skryptu do źródła strony.

Świat

prezentowane są informacje dotyczące liczby użytkowników (także w przeliczeniu procentowym) z poszczególnych krajów w rozbiciu na aktualny miesiąc i poprzedni oraz ogólnie - od momentu wklejenia skryptów zliczających do źródła monitorowanej strony.

Województwa

prezentowane są informacje dotyczące liczby użytkowników (także w przeliczeniu procentowym) z poszczególnych województw w rozbiciu na aktualny miesiąc i poprzedni oraz ogólnie - od momentu wklejenia skryptów zliczających do źródła monitorowanej strony.

Ośrodki miejskie w Polsce

Ośrodek miejski (aglomeracja miejska) – jest to zespół miast połączonych silnymi więzami funkcjonalnymi i gospodarczymi. Prezentowane są informacje dotyczące liczby użytkowników (także w przeliczeniu procentowym) z wybranych 49 największych ośrodków miejskich w rozbiciu na aktualny miesiąc, poprzedni oraz ogólnie - od momentu wklejenia skryptów zliczających do źródła monitorowanej strony.

Informacje techniczne

Systemy operacyjne

System operacyjny jest to podstawowe oprogramowanie pozwalające na korzystanie z komputera. W podmenu Systemy operacyjne widnieje informacja dotycząca rodzajów systemów operacyjnych, wykorzystywanych przez użytkowników monitorowanej witryny: liczby nominalne oraz procentowy stosunek popularności poszczególnych systemów operacyjnych. Dodatkowe statystyki dostępne w zakładce Systemy operacyjne to:

 • Systemy operacyjne informacje podstawowe - prezentowana jest informacja porównująca liczbową i procentową ilość użytkowników korzystających z systemów operacyjnych Unix, Windows oraz pozostałych systemów operacyjnych.
 • Popularność odmian systemu Unix - zawiera ranking popularności odmian systemu operacyjnego Unix. Przy każdej odmianie prezentowane są dane liczbowe oraz procentowe liczby użytkowników korzystających z danego systemu.
 • Popularność systemów operacyjnych firmy Microsoft - zawiera ranking popularności odmian systemu operacyjnego Microsoft. Przy każdej odmianie prezentowane są dane liczbowe oraz procentowe liczby użytkowników korzystających z danego systemu.
 • Wszystkie dane prezentowane są w rozbiciu czasowym na poprzedni i aktualny miesiąc oraz ogólnie, czyli od momentu podłączenia skryptów w źródle monitorowanej strony.

Przeglądarka

Przeglądarka - jest to program umożliwiający wyświetlanie na ekranie komputera stron WWW. W podmenu Przeglądarki widnieje procentowa informacja dotycząca rodzajów przeglądarek wykorzystywanych przez użytkowników monitorowanej witryny oraz liczba użytkowników korzystających z danej przeglądarki. Dodatkowe statystyki dostępne w zakładce przeglądarki to:

 • Systemy operacyjne informacje podstawowe - prezentowana jest informacja porównująca liczbową i procentową ilość użytkowników korzystających z systemów operacyjnych Unix, Windows oraz pozostałych systemów operacyjnych.
 • Popularność odmian systemu Unix - zawiera ranking popularności odmian systemu operacyjnego Unix. Przy każdej odmianie prezentowane są dane liczbowe oraz procentowe liczby użytkowników korzystających z danego systemu.
 • Popularność systemów operacyjnych firmy Microsoft - zawiera ranking popularności odmian systemu operacyjnego Microsoft. Przy każdej odmianie prezentowane są dane liczbowe oraz procentowe liczby użytkowników korzystających z danego systemu.
 • Wszystkie dane prezentowane są w rozbiciu czasowym na poprzedni i aktualny miesiąc oraz ogólnie, czyli od momentu podłączenia skryptów w źródle monitorowanej strony.
 • Dane prezentowane są w rozbiciu czasowym na poprzedni i aktualny miesiąc oraz ogólnie, czyli od momentu podłączenia skryptów w źródle monitorowanej strony.

Wersje językowe

statystyka dostarcza informacji o wersjach językowych przeglądarek internetowych osób, które odwiedziły monitorowaną witrynę. Przy każdej z wersji językowych prezentowana jest liczbowa i procentowa wartość użytkowników korzystających z przeglądarki z daną wersją językową. Dodatkowe statystyki dostępne w zakładce wersje językowe to:

Wersje językowe przeglądarek użytkowników - prezentowana jest lista wszystkich rozpoznanych przeglądarek internetowych używanych przez internautów odwiedzających monitorowaną stronę.

Dane prezentowane są w rozbiciu czasowym na poprzedni i aktualny miesiąc oraz ogólnie, czyli od momentu podłączenia skryptów w źródle monitorowanej strony.

Rozdzielczość

Rozdzielczość - jest to ilość pikseli możliwa do wyświetlenia na ekranie monitora, liczona jako iloczyn ilości pikseli w poziomie i pionie. W podmenu Rozdzielczości na wykresie kołowym prezentowani są użytkownicy korzystający z monitorów o danej rozdzielczości wraz z podaną liczbą tych użytkowników. Rozdzielczości, które nie zostały rozpoznane są prezentowane jako 'Nierozpoznane' - dane na ten temat dostępne są z aktualnego i poprzedniego miesiąca oraz ogólnie, czyli od momentu założenia statystyk.

Liczba kolorów

Jest to maksymalna możliwa do wyświetlenia przez monitor liczba kolorów. W zakładce liczba kolorów prezentowane są procentowe dane o poziomach liczby kolorów monitorów komputerowych internautów oglądających tę witrynę. Przy każdym z poziomów ukazana jest liczba użytkowników korzystająca z danej opcji. Część poziomów liczby kolorów może być nierozpoznana - w takim przypadku prezentowane są one jako 'Nierozpoznane'. Dane prezentowane są w rozbiciu na poprzedni i aktualny miesiąc oraz ogólnie- od momentu założenia konta.

Rankingi

Ranking adresów IP

lista adresów IP, z których była odwiedzana monitorowana witryna, uporządkowana według ilości wykonanych wizyt z poszczególnych adresów IP.

Ranking słów kluczowych

lista najpopularniejszych słów kluczowych, przy pomocy których witryna była wyszukana w sieci przez użytkowników. Statystyka zawiera również informacje o wizytach dla każdego ze słów kluczowych.

Ranking ścieżek wizyt

najpopularniejsze ścieżki wizyt, czyli drogi, jakimi użytkownicy poruszają się po serwisie. Są one pokazywane w postaci list skryptów odpowiadających stronom, które były kolejno odwiedzane przez użytkowników w trakcie wizyt.

Ranking profili wizyt

Profil wizyty to zbiór stron, które użytkownik odwiedził w trakcie wizyty. W odróżnieniu od statystyki 'Ścieżki wizyt', nie są tutaj brane pod uwagę kolejność odwiedzania stron oraz fakt kilkukrotnego odwiedzenia danej strony.

Prezentujemy ponadto informacje dotyczące liczby wizyt o danych ścieżkach i profilach, ich procent w całkowitej liczbie wizyt oraz średni czas trwania tych wizyt. Pokazujemy dane pochodzące z bieżącego miesiąca oraz trzech poprzednich miesięcy.

Konwersja

Konwersja użytkowników

Konwersja użytkowników jest to wskaźnik efektywności witryny, informujący o skuteczności w realizacji projektów, zadań i oczekiwań, jakie witryna ma spełniać.

Konwersja użytkowników jest prezentowana w ujęciu procentowym, jako stosunek liczby użytkowników, którzy odwiedzili konkretną podstronę (np. z podziękowaniem za zamówienie w sklepie internetowym) do liczby wszystkich użytkowników odwiedzających serwis.

Statystyka ta jest dostępna w odniesieniu dla każdego ze skryptów zliczających.

Konwersja wizyt

Konwersja wizyt jest to wskaźnik efektywności witryny, informujący o skuteczności w realizacji projektów, zadań i oczekiwań, jakie witryna ma spełniać.

Konwersja wizyt jest prezentowana w ujęciu procentowym, jako stosunek liczby wizyt zawierających odsłonę konkretnej podstrony (np. z podziękowaniem za zamówienie w sklepie internetowym) do liczby wszystkich wizyt odbytych na serwisie.

Statystyka ta jest dostępna w odniesieniu dla każdego ze skryptów zliczających.

Administracja konta

Skrypt - Skrypt zliczający - jest to kod napisany w języku JavaScript, dzięki któremu się odbywa zliczanie statystyk. Dla poprawnego funkcjonowania statystyk ważne jest prawidłowe umieszczenie skryptów zliczających w kodzie strony.

W etykiecie skryptu należy wpisać wybraną nazwę skryptu i wybrać jego typ. Następnie zatwierdzić klikając w 'Zatwierdź'. Nowy skrypt zostanie automatycznie dodany i tym samym wygeneruje się kod, który należy wkleić do źródła wybranej podstrony.

Typy skryptów:
HTML - jest to skrypt do monitorowania odsłon stron typu html. Dotyczy również stron napisanych w języku skryptowym php, asp.
KLIK HTML - jest to skrypt do monitorowania kliknięć na linki - np. przekierowanie do innego serwisu.
FLASH - jest to skrypt do monitorowania odsłon stron stworzonych w technologii Flash. Ta technologia pozwala łączyć grafiki wektorowe i bitmapy.
KLIK FLASH - jest to skrypt do monitorowania kliknięć w elementy, które zostały wykonane w technologii Flash.
SSL - skrypt do monitorowania stron szyfrowanych protokołem SSL.
Istnieje również możliwość edycji istniejącego już skryptu poprzez zaznaczenie skryptu i kliknięcie w przycisk Edytuj skrypt.

Rozmieszczenie skryptów

Skrypt HTML - skrypt do badania wyświetleń stron napisanych w html, należy umieścić w obrębie sekcji BODY kodu strony. Rekomendujemy umieszczanie skryptów tuż przed zamykającym znacznikiem /BODY.

Skrypt KLIK HTML - w skrypcie przeznaczonym do monitorowania kliknięć należy zamienić wyrażenie 'www' na adres strony, do której ma nastąpić przekierowanie.
Np:. <a href='http://hit.stat24.com/hitredir/ id=d033_NbH34aszuCa.lEkH.y7/url=www.stat24.com'> i umieścić go w dowolnym miejscu sekcji BODY.

Skrypt FLASH - skrypt przeznaczony do monitorowania wyświetleń plików Flash osadza się bezpośrednio w plikach swf. W tym celu należy w miejscu, w którym chcemy zliczać odsłony, umieścić skrypt zliczający, czyli akcję LoadMovie. Następnie stworzyć MovieClip-a o dowolnej nazwie (przezroczystego) i umieścić go w niewidocznym miejscu na scenie lub poza obszarem sceny na dowolnym layerze, ale w taki sposób, by w obszarze klatek, w których znajduje się MovieClip, znajdowała się klatka z akcją LoadMovie. Przypisać mu nazwę (Instance Name) 'flash_target'.

Skrypt KLIK FLASH - skrypt do monitorowania kliknięć na elementy wykonane w technologii Flash umieszcza się bezpośrednio w plikach swf. W tym celu należy umieścić skrypt flashowy zgodnie z opisem przedstawionym powyżej, a w nim zamienić wyrażenie 'www' na adres strony, na który ma nastąpić przekierowanie.

Skrypt SSL - skrypt do monitorowania stron szyfrowanych protokołem SSL umieszcza się analogicznie do skryptu HTML. Prawa dostępu i Udostępnianie statystyk osobom trzecim

Administrator

Tylko Administrator ma pełne prawa do wykonywania wszelkich operacji w interfejsie. Jest to osoba zarządzająca kontem, która może udostępniać wybrane lub wszystkie statystyki umożliwiając korzystanie z interfejsu stat24.

Blokada IP

Istnieje możliwość nieuwzględniania w statystykach ruchu z wybranych adresów IP. Ta funkcjonalność umożliwia uniknięcie 'sztucznego ruchu' - czyli zakłamania statystyk poprzez wejścia własne, np. wejścia na witrynę firmową wykonane przez pracowników firmy. Można zablokować pojedynczy adres IP lub ich zakres, aby wejścia z własnego komputera nie były zliczane, po kliknięciu 'Pojedynczy adres IP' należy wpisać swój adres IP (widoczny w tej zakładce w interfejsie w prawym górnym rogu - 'Adres IP, pod którym jesteś widziany w sieci: xxxxxxx').

Blokada odsyłaczy

Odsyłacze - są to strony, poprzez które użytkownicy internetu dostali się na monitorowaną witrynę. Stronami odsyłającymi są również strony witryny, które przekierowują użytkownika na inne strony tej samej witryny. Niektóre witryny mają kilka domen/adresów internetowych, można więc usunąć niektóre odsyłacze, czyli nie uwzględniać ich w zestawieniach statystyk. Można usunąć do 10 domen wraz z poddomenami.

Licznik

jest to narzędzie umożliwiające wyświetlanie danych o ilości użytkowników, wizyt lub odsłon dla witryny.

Odświeżanie

Jest to wielkość określająca przedział czasu, po którym interfejs stat24 ma pobrać dane i wyświetlić już jako zaktualizowane.

Zapis danych

Istnieje możliwość zapisu danych zawartych w interfejsie, można to zrobić na 4 różne sposoby:

Kopiowanie danych do schowka

Po kliknięciu w dyskietkę zamieszczoną w prawym górnym rogu, prezentowane dane zostaną zapisane w schowku na dysku użytkownika, żeby można było je później wkleić do wybranego pliku czy dokumentu.

Pobieranie danych do pliku tekstowego txt

Po kliknięciu w ikonę txt zamieszczoną w prawym górnym rogu, prezentowane dane zostaną przeniesione do dokumentu tekstowego.

Pobieranie danych do excela

Po kliknięciu w ikonę excel zamieszczoną w prawym górnym rogu, prezentowane dane zostaną przeniesione do dokumentu tekstowego. Dzięki specjalnym separatorom zostaną one wklejone w formie tabelarycznej.

Drukowanie danych

Po kliknięciu w ikonę drukowania zamieszczoną w prawym górnym rogu, prezentowane dane zostaną wydrukowane.

QuickStats

Po lewej stronie interfejsu prezentujemy naszym użytkownikom QuickStats, czyli szybki dostęp do statystyk. W tym panelu udostępniamy informacje o:

 • Liczbie odsłon - ilość odsłon wykonana przez użytkowników w wybranym przedziale czasu.
 • Liczbie wizyt - ilość odsłon wykonana przez użytkowników w wybranym przedziale czasu
 • Liczbie użytkowników - liczba użytkowników, która odwiedziła serwis w wybranym przedziale czasu
 • Średnim czasie trwania odsłony - czas, jaki użytkownik średnio spędził na stronie w wybranym przedziale czasu.
 • Średniej pozycji w wizycie - mówi o tym, które miejsce w wizycie zajmuje konkretna podstrona w wybranym przedziale czasu.
 • Liczbie początków wizyt - mówi o tym, która podstrona była początkiem wizyty w wybranym przedziale czasowym.
 • Liczbie zakończeń wizyt - mówi o tym, która podstrona była kończącą wizytę w wybranym przedziale czasowym.
 • Liczbie wizyt bez strony odsyłającej - mówi o tym, jaką ilość wizyt odbyli użytkownicy, którzy bezpośrednio do wyszukiwarki wpisali nazwę monitorowanej witryny.

Wszystkie wielkości w QuickStats są prezentowane ogólnie, za dzień dzisiejszy, wczorajszy, za poprzedni tydzień oraz miesiąc. Ponadto wszystkie podstrony można posortować wg danych - ustawiają się wtedy według wielkości danych (malejąco). Kolejną możliwością jest alfabetyczne sortowanie podstron.

Po zaznaczeniu wybranej opcji, dane liczbowe w QuickStats wyświetlają się tuż przy nazwie skryptu.